Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

ΑΡΘΡΟ 1°: Ιδρύεται στην Ξάνθη Σύλλογος με την Επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με διακριτικό σήμα την προτομή του Δημόκριτου και έδρα την Ξάνθη.

 

ΑΡΘΡΟ 2°: Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 α) Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων.

 β) Η συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και με τους άλλους φορείς  του πανεπιστημίου.

 γ) Η δια παντός νόμιμου μέσου υπεράσπιση και προώθηση των επαγγελματικών  συμφερόντων των μελών του, όπως και η επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη  των μελών του.

 δ) Η καλλιέργεια της προσωπικότητας των μελών με τα ιδανικά της Ελευθερίας και  της Δημοκρατίας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εγγραφές - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις - Διαγραφές

 

ΑΡΘΡΟ 3°: Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλο το προσωπικό του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π. του ΔΠΘ.

Τα μέλη γράφονται στο Σύλλογο ύστερα από α)έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ., β) καταβολή δικαιώματος εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσες υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 α) Συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ.

 β) Μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση του Συλλόγου.

γ) Προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του  Συλλόγου με προφορική ή γραπτή πρότασή τους προς τα όργανα Διοίκησης.

 δ) Εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου. Τα Μέλη  υποχρεώνονται να είναι ταμειακά εντάξει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις  του καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 5°: Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν στο Σύλλογο την μηνιαία τους συνδρομή, που καθορίζει το Δ.Σ. μετά από έγκριση της Γ.Σ. Το ποσό δικαιώματος εγγραφής καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που κρίνει απαραίτητη το Δ.Σ. με απόφασή του λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μια εξαμηνιαία συνδρομή. Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 6°: Παραιτημένο μέλος θεωρείται όποιο μέλος του Συλλόγου το δηλώσει εγγράφως στο Δ.Σ. ευθυνόμενο για την συνδρομή του τρέχοντος μηνός.

 

ΑΡΘΡΟ 7°: Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται:

 α) Για καταστρατήγηση του καταστατικού

 β) Όταν καθυστερούν τη συνδρομή τους παραπάνω από 12 μήνες.

Διαδικασία διαγραφής: Μετά από καταγγελία μέλους του Συλλόγου στο Δ.Σ. έγγραφη και επώνυμη, το Δ.Σ. παραδίδει στο υπό κατηγορία μέλος του Συλλόγου έγγραφη πρόσκληση να απολογηθεί στη πρώτη Γ.Σ. και ειδοποιείται για την σύγκληση της Γ.Σ. έγγραφα 15 μέρες πριν. Αν το υπό κατηγορία μέλος απουσιάζει από την Γ.Σ. το θέμα εξετάζεται ερήμην.

Η απόφαση για διαγραφή παίρνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και είναι δυνατόν να ανακληθεί από άλλη Γ.Σ. με την ίδια πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον συγκροτούν νόμιμη απαρτία.

 

ΑΡΘΡΟ 8°: Ο Σύλλογος διοικείται από 7-μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Όταν τα μέλη του Συλλόγου γίνουν πάνω από 250 το Δ.Σ. γίνεται 9-μελές. Η θητεία του είναι για ένα χρόνο. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής κάθε Μάϊο. Οι έδρες του Δ.Σ., της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων για το δευτεροβάθμιο όργανο ή για τα όργανα του Πανεπιστημίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ή των χωριστών υποψήφιων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της ελεγκτικής ή των αντιπροσώπων. Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την ελεγκτική και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι έδρες που μένουν τυχόν αδιάθετες κατανέμονται ανάλογα με. τα υπόλοιπα που διαθέτουν οι συνδυασμοί μετά την πρώτη κατανομή των εδρών. Σε περίπτωση ισοδυναμίας την έδρα την παίρνει αυτός που έχει λιγότερες έδρες ή καθόλου. Σε περίπτωση αδιεξόδου το θέμα πάει στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν χωριστές κάλπες: α) Μία κάλπη για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελικτική Επιτροπή, β) Άλλη κάλπη για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα όργανα του Πανεπιστημίου. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών κατατίθενται 5 μέρες πριν από τις εκλογές στην Εφορευτική Επιτροπή. Τα μη εκλεγέντα μέλη αποτελούν με την ίδια προτεραιότητα και μέχρι 3 τον αριθμό τους αναπληρωματικούς. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται και τα ονόματα των υποψήφιων της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη του Συλλόγου που υποβάλλουν αίτηση για υποψηφιότητα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει κατά την Γ.Σ. τους εκλογικούς καταλόγους από το απερχόμενο Δ.Σ. με βάση την ταμειακή τακτοποίηση των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων κατά συνδυασμό και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται ανοιχτά παρουσία των μελών του Συλλόγου. Στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως μετά το τέλος της διαλογής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και συντάσσει πρακτικό εκλογής. Η επιλογή των προσώπων σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι στη δικαιοδοσία της παράταξης.

Τυχόν ενστάσεις επί του αποτελέσματος των εκλογών υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή τους.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Τρεις (3) Συμβούλους. Μέσα σε 10 μέρες συγκαλείται το Δ.Σ. και με μυστική ψηφοφορία καταρτίζεται σε σώμα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

Όργανα Διοίκησης και Καθήκοντα Αυτών

 

ΑΡΘΡΟ 9°: Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση.

 

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΑΡΘΡΟ 10°: Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της. Το Δ.Σ. θα συνεργάζεται με συμβούλια άλλων φορέων του Πανεπιστημίου ή άλλων συλλόγων, αποφάσεις δε, θα λαμβάνονται από την Γ.Σ. Καμιά δαπάνη ούτε υποχρέωση αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 2 φορές τον μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή γραπτώς 3 τουλάχιστον μελών του συλλόγου ή του Δ.Σ. με καθορισμένο πάντα θέμα. Ο πρόεδρος τότε υποχρεώνεται να συγκαλέσει μέσα σε 2 μέρες έκτακτη συνεδρίαση. Η ανακοίνωση των έκτακτων συνεδριάσεων γίνονται με ατομικές προσκλήσεις προς όλα τα μέλη, ενώ για τις τακτικές ισχύει η απόφαση της πρώτης συνεδρίασής του που θα ορίζει τις δύο τακτικές συνεδριάσεις μέσα στο μήνα.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του συλλόγου, τα οποία μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους χωρίς ψήφο. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παραβρίσκονται 4 μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 24 ώρες.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με φανερές ψηφοφορίες, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα για τα οποία θα ζητηθεί ψηφοφορία μυστική

από 3 μέλη. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες

συνεδριάσεις ή πέντε (5) ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται παραιτηθείς και χάνει το αξίωμά του.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο του συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο παντού και σε κάθε Δημόσια Αρχή (Δικαστήρια κλπ.) και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον ταμία υπογράφει κάθε ένταλμα πληρωμής, εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. για την ανάληψη χρημάτων από το ταμιευτήριο, ορίζει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα θέματα διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών ή έκτακτων.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του τον Πρόεδρο όταν αυτός εμποδίζεται ή λείπει.

Ο Γενικός Γραμματέας κρατά το αρχείο και την σφραγίδα του συλλόγου. Κρατά τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Τακτικών Συνελεύσεων. Συντάσσει την αλληλογραφία του Συλλόγου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Είναι υπεύθυνος για τα βιβλία του συλλόγου πλην του ταμείου καθώς και για την καλή λειτουργία του γραφείου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν λείπουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του συλλόγου. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών (τακτικών ή έκτακτων) των μελών. Για τις εισπράξεις κόβει διπλότυπες αποδείξεις ενώ για πληρωμές ενεργεί με χρηματικά εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Κάθε 3 μήνες ανελλιπώς υποβάλλει έκθεση για το ταμείο στο Δ.Σ. Κρατά 30€ στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες και τα υπόλοιπα τα καταθέτει στο Ταμιευτήριο. Ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε 6 μήνες για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Στην περίπτωση που ο ταμίας εμποδίζεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά γι' αυτό.

Τα Υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. και μετά από απόφαση μπορούν να είναι μόνιμες για όλο το χρόνο της θητείας του Δ.Σ. ή για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ο λόγος για τον οποίο ορίστηκαν. Έργο των Επιτροπών είναι η εκτίμηση των προβλημάτων που κατά καιρούς εμφανίζονται, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε επιτροπής, και η εισήγηση λύσεων ή προτάσεων στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει μετά από ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 11°: Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κάθε χρόνο κατά τις εκλογές που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. Λαμβάνει γνώση οποιαδήποτε στιγμή για την διαχείριση του Ταμείου και υποβάλλει έκθεση στη Γ.Σ. Το δικαίωμα αυτό το ασκεί υποχρεωτικά δύο φορές τουλάχιστον τον χρόνο. Πρόεδρός της είναι ο πλειοψηφήσας στις εκλογές και τον αναπληρώνει ο αμέσως επόμενος στην περίπτωση που εμποδίζεται ή λείπει. Η εκλεγμένη Εξελεγκτική Επιτροπή έχει καθήκον να ασκεί ταμειακή και διαχειριστικό έλεγχο και να υποβάλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 12°: Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών. Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. και κάθε έσοδο που προέρχεται από εκδηλώσεις του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 13°: Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων τα οποία είναι σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να υπακούουν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και να τις εκτελούν. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα μέσα και έξω απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Όργανα.

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 2 μήνες.

Η Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του Α.Κ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση εκτός αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.

 Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφ’ όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε 2 μέχρι 15 μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και αν ζητηθεί από πέντε (5) παρευρισκόμενα μέλη. ,'

 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Σε κάθε περίπτωση, μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 Η Γ.Σ. θα κρίνει αν γίνουν δεκτοί παρατηρητές. Η Γ.Σ. θα αποφασίζει πότε θα μιλήσουν. Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 Σε περίπτωση που με απόφαση της διοίκησης του Συλλόγου ή μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της, συγκληθεί Γ.Σ. για να αποφασίσει την ενοποίηση της με άλλη ομοιοεπεγγελματική οργάνωση, ισχύουν χωρίς επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίσει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκόψει από την ενοποίηση. Απόφαση Γ.Σ. μπορεί να αναιρεθεί μόνο με επόμενη απόφαση Γ.Σ. με μεγαλύτερη σχετική πλειοψηφία. Για όσα ζητήματα σχετικά με τις Γ.Σ. δεν προβλέπει τίποτα αυτό το καταστατικό, εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός Γ.Σ.

Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο Σύλλογος. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για τις λοιπές αποκλειστικά από οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει οικονομικά τακτοποιημένη, κατά τη συζήτηση της αίτησης. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εγκλιθεί στο μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοσή της.

 

ΑΡΘΡΟ 14°: Ο Σύλλογος διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. με απαρτία 2/3 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία 3/4. Μετά την απόφαση για διάλυση ο Σύλλογος τελεί υπό εκκαθάριση και υπάρχει μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης.

 

Ξάνθη 2-11-2004

 

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2016