Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

 

Άρθρο 1

 

Ίδρυση- Τίτλος - Σφραγίδα Έδρα

1. Ίδρυση: Ιδρύεται Σύλλογος

2. Τίτλος «Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού {Ε.Τ.Ε.Π}» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

3. Σφραγίδα Κυκλική με διακριτικό σήμα την προτομή του Δημόκριτου και το έτος ίδρυσης 1982.

4. Έδρα: Κομοτηνή

 

Άρθρο 2

 

Σκοποί

1. Η ενιαία διαπανεπιστημιακή έκφραση και εκπροσώπηση του κλάδου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ιου Δ.Π.Θ. μέσα από ένα πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

2. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών.

3. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου και των μελών του σε όλα τα δικαστήρια του κράτους.

4. Η διασφάλιση και η περιφρούρηση του εξειδικευμένου εργαστηριακού και τεχνικού έργου του Ε.Τ.Ε.Π. και η εργασιακή του κατοχύρωση μέσα στο Δ.Π.Θ

5. Η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και ενότητας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και αλληλοϋποστήριξη πάνω σε κοινά προβλήματα και επιδιώξεις.

6. Η προστασία και συμβολή στην ομαλή λειτουργία των συνδικαλιστικών ελευθεριών στα πλαίσια της Δημοκρατίας και η διεύρυνσή τους

7. Η συμβολή του κλάδου, ως οργανωμένου πανεπιστημιακού φορέα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συλλόγους των άλλων φορέων του Δ Π.Θ , στην εκπλήρωση της αποστολής, στον εκδημοκρατισμό και στην ανύψωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας.

8. Η εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεμπόδιστης διακίνησης των ιδεών μέσα στο Δ.Π.Θ

9. Η υποβοήθηση, συμπαράσταση και συνεργασία με το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου για την εκπλήρωση των σκοπών του και του ρόλου του στο Δ.Π.Θ

10. Η διασφάλιση του επικουρικού τεχνικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου των μελών και η εργασιακή τους κατοχύρωση μέσα στο Δ.Π.Θ.

11. Η προάσπιση και προαγωγή του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

12. Η διαπαιδαγώγηση των μελών του Συλλόγου στις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της προόδου, καθώς και η ενεργή συμμετοχή στους αγώνες για την υπεράσπισή τους.

 

Άρθρο 3

 

Μέσα

Η επιδίωξη της πραγματοποίησης των σκοπών του Συλλόγου γίνεται:

1. Με τη μελέτη και παρακολούθηση των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και τη συλλογή πληροφοριών πάνω στους όρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων

2. Με την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων για την υποστήριξη των αιτημάτων τους

3. Μέσω της συνεργασίας με όλους τους φορείς του Δ.Π.Θ. για την επίλυση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν

4. Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, λόγω εκτάκτων συνθηκών.

5. Με την υποστήριξη οργανώσεων και ιδρυμάτων, φοιτητικού, μορφωτικού, συνεταιριστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

6. Με τη συνεχή ενημέρωση, με κάθε δυνατό και έγκυρο μέσο, και την οργάνωση άλλων μορφωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων

7. Με τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, κατόπιν αποφάσεως του Δ Σ

 

Άρθρο 4

 

Πόροι Δαπάνες

Α. Τακτικοί πόροι:

1. 1.Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

2. Η μηνιαία συνδρομή των μελών για κάθε εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής καθώς και της μηνιαίας συνδρομής ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ Σ. Η είσπραξη της συνδρομής γίνεται κάθε μήνα μέσω της μισθοδοσίας ή όπως αλλιώς αποφασίζει η Γενική Συνέλευση

Β. Έκτακτοι πόροι.

1. Οι υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές των μελών, που αποφασίζονται για ειδικούς λόγους από το Δ.Σ.

2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών

3. Οι εισπράξεις από γενικότερες οικονομικές εξορμήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου και από εισφορές τρίτων.

4. Οι νόμιμες επιχορηγήσεις του Συλλόγου από Ιδρύματα, Οργανισμούς. Υπηρεσίες. Υπουργεία κλπ.

5. Το προϊόν από δωρεές, κληροδοσίες κλπ. προς το Σύλλογο, που γίνονται αποδεκτές με δικαίωμα απογραφής.

6. Τα έσοδα από την τυχόν περιουσία του Συλλόγου

7. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, όταν δεν είναι αντίθετο με τους σκοπούς αυτού του καταστατικού. Τα ποσά των εκτάκτων εισφορών και η αποδοχή των επιχορηγήσεων, των δωρεών κ.λπ. αποφασίζονται από το Δ.Σ. ομόφωνα

Γ. Δαπάνες

Σε περίπτωση που κάποια δαπάνη δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό, αυτή γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και τα έξοδα κίνησης των μελών του Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

Άρθρο 5

 

Όργανα Διοίκησης

Α. Γενικά όργανα

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.|

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε Ε.)

4. Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε κάβε άλλο όργανο, επιτροπή ή Συμβούλιο, όπως

5. Σύγκλητο, δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, συλλογικό όργανο διοίκησης  του Δ.Π.Θ. κ.α.

Β. Ειδικά όργανα

1. Το Προεδρείο του Συλλόγου (Π.Σ.) (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, (. Γραμματέας)

2. Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών (Ε.Ε.Ε.)

3. Οι επιτροπές καθορισμένου χρόνου και έργου που ορίζονται από τη Γ.Σ ή το Δ.Σ.

Γ. Ευθύνη των μελών των οργάνων

Τα μέλη των οργάνων του Συλλόγου αποτελούν όργανά του, ενεργούν για λογαριασμό του, τον δεσμεύουν με τις πράξεις τους και κρίνονται για την δράση τους, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 6

 

Μέλη

Δικαίωμα εγγραφής (συμμετοχής) στον Σύλλογο έχουν όλα τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού - Εργαστηριακού Προσωπικού που εργάζονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Άρθρο 7

 

Όροι εγγραφής μελών

1. Αποδοχή του καταστατικού του συλλόγου από το νέο μέλος που πρόκειται να προσχωρήστε

2. Αποδοχή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

3. Απόφαση ταυ Δ.Σ. του Συλλόγου ότι αποδέχεται την εισδοχή, εφόσον πληρούνται οι παρακάνω προϋποθέσεις, και γνωστοποίηση της απόφασής του στο ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σ' ένα μήνα.

4. Ο αϊτών του οποίου η αίτηση εγγραφής/προσχώρησης στο Σύλλογο, επειδή δεν ακολούθησε τους παραπάνω όρους, έχει δικαίωμα μόλις εκλείψουν οι λόγοι της μη εισδοχής του να ζητήσει και πάλι την προσχώρηση του, σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

5. Κάθε αντίρρηση του Δ.Σ. αναφορικά με την αίτηση εισδοχής μέλους εξετάζεται τελεσίδικα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Αν απορριφθει αίτηση εισδοχής, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο μέλλον στη (ενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά στην πρώτη της Συνεδρίαση.

Δικαιώματα μελών του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους στα εξής δικαιώματα:

1. Συμμετοχή στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ.

2. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση του Συλλόγου.

3. Υποβολή προτάσεων σε οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με γραπτή πρότασή τους προς τα όργανα Διοίκησης.

4. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 8

 

Υποχρεώσεις μελών του Συλλόγου

Τα μέλη τον Συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους στις εξής υποχρεώσεις:

1. Να ακολουθούν τις αρχές του Συλλόγου και το καταστατικό του.

2. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να ελέγχουν και να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3. Να ενημερώνουν και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία στα όργανα του Συλλόγου.

4. Να ενημερώνουν το Σύλλογο, σε περίπτωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων ειδικού ενδιαφέροντος για το Σύλλογο.

5. Να προσφέρουν την προσωπική εργασία τους, σε κάθε ζήτηση της Διοίκησης, εφόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην εκπλήρωση και επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου χωρίς αμοιβή.

6. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. του Συλλόγου και γενικά να παίρνουν ενεργό μέρος στη συνολική δράση του.

7. Να συμμετέχουν στις διαδικασίες ορισμού ή ανάδειξης, κατόπιν εκλογών, εκπροσώπου τους για τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Δ.Π.0., όπου αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 9

 

Αποχώρηση-Διαγραφή

1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από αίτηση αποχωρήσεώς του. Η αποχώρηση μέλους επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Το αποχωρούν μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει καθυστερημένες εισφορές. Για την επανεγγραφή του, όμως, θα πρέπει να καταβάλει τις τυχόν καθυστερημένες εισφορές του μέχρι και την ημέρα της αποχώρησης του, ενώ δε διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, κινητή ή ακίνητη.

2. Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται

o Για καταστρατήγηση του καταστατικού.

o Όταν καθυστερούν τη συνδρομή τους παραπάνω από 12 μήνες.

o Όταν απουσιάζουν από τρεις συνεχόμενες Γ.Σ.

o Όταν απέχουν από δύο αρχαιρεσίες του Δ.Σ.

Διαδικασία διαγραφής: Μετά από καταγγελία μέλους του Συλλόγου στο Δ.Σ., έγγραφη και επώνυμη, το Δ.Σ. παραδίδει στο υπό κατηγορία μέλος του Συλλόγου έγγραφη πρόσκληση να απολογηθεί στη πρώτη Γ.Σ., ειδοποιείται δε για τη σύγκληση της Γ.Σ. εγγράφως 15 μέρες πριν. Εάν το υπό κατηγορία μέλος απουσιάζει από τη Γ.Σ., το θέμα εξετάζεται ερήμην.

Η απόφαση για διαγραφή λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. και είναι δυνατόν να ανακληθεί από άλλη Γ.Σ. με την ίδια πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον συγκροτούν νόμιμη απαρτία.

 

Άρθρο 10

 

Πειθαρχικές διατάξεις

Σε κάθε μέλος που δουλεύει ενάντια στα συμφέροντα του Συλλόγου ή δείχνει αντισυναδελφικό και αντισυνδικαλιστικό πνεύμα επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της προφορικής ή γραπτής επίπληξης.

Σε περίπτωση που μέλος δρα ενάντια στις αρχές, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και δεν τηρεί το παρόν καταστατικά, η Γ.Σ.. του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαγραφή του μέλους

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

Άρθρο 11

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή Συγκρότηση -θητεία -Συνεδρίαση

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. των μελών του. Όταν τα μέλη του Συλλόγου γίνουν πάνω από 200, το Δ.Σ. γίνεται εννεαμελές Η θητεία του είναι διετής. Είναι δυνατή η παράταση της θητείας του Δ.Σ. μέχρι ένα εξάμηνο, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Η σειρά επιτυχίας των εκλεγμένων καθορίζεται με βάση το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής και τους σταυρούς προτίμησης, που έλαβε ο καθένας από αυτούς

Οι ψηφοφόροι μέλη του Συλλόγου, μπορούν να επιλέξουν για το Δ.Σ. έως τέσσερεις (4) υποψηφίους στο επταμελές ή έως πέντε (5) στο εννεαμελές.

Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι καθορίζονται οι πέντε (5) επόμενοι των επτά (7) μελών του Δ.Σ. αναλογικά ή οι έξι (6) επόμενοι των εννέα (9).

Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Συνέδριο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου, το εκλογικό μέτρο ορίζεται από την Ομοσπονδία και υπάρχει η δυνατότητα οι ψηφοφόροι, μέλη του Συλλόγου, να επιλέξουν έως έξι (6) υποψηφίους. Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι καθορίζονται το 50% των εκλεγμένων

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοφηφησάντων παρουσία του συνόλου της εφορευτικής επιτροπής.

Οι έδρες του Δ.Σ.. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπρόσωπων για το δευτεροβάθμιο όργανο ή για τα όργανα του Πανεπιστημίου κατανέμονται μεταξύ των μελών υποψήφιων, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης.

Υπάρχουν χωριστές κάλπες:

1. Μία κάλπη για την εκλογή Δ Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής,

2. Μία κάλπη για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα όργανα του Πανεπιστημίου,

3. Μία κάλπη για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Συνέδριο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου

Τα ενιαία ψηφοδέλτια κατατίθενται 5 μέρες πριν από τις εκλογές στην Εφορευτική Επιτροπή. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται και τα ονόματα των υποψήφιων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη του Συλλόγου που υποβάλλουν αίτηση για υποψηφιότητα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει κατά τη Γ.Σ. τους εκλογικούς καταλόγους από το απερχόμενο Δ.Σ. με βάση την ταμειακή τακτοποίηση των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται ανοιχτά παρουσία των μελών του Συλλόγου. Στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως μετά το τέλος της διαλογής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και συντάσσει πρακτικό εκλογής.

Τυχόν ενστάσεις επί του αποτελέσματος των εκλογών υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή τους.

Το 7μελές Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με την ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνους δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης σε σώμα, το Δ.Σ. συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε τρεις ημέρες. Εάν και πάλι δε μπορεί να συγκροτηθεί το σώμα συνέρχεται σε τρίτη συνεδρίαση μέσα σε τρεις ημέρες, Εάν και πάλι δε συγκροτηθεί, συγκαλείται Γ.Σ. για καθορισμό ημερομηνίας νέων εκλογών για Δ.Σ

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν την δυνατότητα για 4η συνεχή εκλογή να εκλέγονται στο ίδιο αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν Γραμματέα, και Ταμία.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές κάθε εξάμηνο εκ περιτροπής στις πόλεις που έχει πανεπιστημιακές σχολές το Δ.Π.Θ. και έκτακτα, όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από δύο (2) μέλη του, μετά από αίτηση στον Πρόεδρο, η οποία θα περιέχει και τα προς συζήτηση προτεινόμενα θέματα.

Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν έχει παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του ή 5, στην περίπτωση που του συμβούλιο είναι εννεαμελές. Το Δ.Σ. αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας δε λαμβάνει απόφαση μέχρι την επόμενη σύγκληση του Δ.Σ. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών

Όταν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα, χωρίς αποδεδειγμένη δικαιολογία, από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέρος του ίδιου ψηφοδελτίου. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέρας, συγκαλείται Γ.Σ. για να εκλέξει νέο μέλος.

Οι συνελεύσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου και με δικαίωμα λόγου.

 

Άρθρο 12

 

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγονται όλα τα γενικού ενδιαφέροντος ζητήματα που αφορούν το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). που εργάζεται στο ΔΠΘ.

Ειδικότερα:

1. Η μελέτη και η εφαρμογή προγραμμάτων δράσης για την επιτυχία των σκοπών του παρόντος καταστατικού.

2. Η ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των μελών του συλλόγου πάνω στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ.

3. Η σύγκληση τακτικών ή εκτάκτων Δ.Σ.

4. Η έγκριση των εισηγήσεων σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.

5. Η υποβολή έκθεσης των ενεργειών του σε κάθε τακτικό Δ.Σ. και λογοδοσία για όλες τις πράξεις και τις ενέργειες του

6. Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ. και η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού για την εκπλήρωση των σκοπών του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου

7. Η σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού του έτους.

8. Η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου.

9. Το Δ Σ. ενεργεί με βάση το καταστατικό αυτό για τη διεκδίκηση, προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών

10. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάσει αρμοδιότητες και να αναθέσει ειδικά καθήκοντα στα μέλη του Συλλόγου με την προϋπόθεση της αποδοχής τους, έχοντας, όμως, πλήρη ευθύνη απέναντι στο Σύλλογο για το αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

 

Άρθρο 13

 

Καθήκοντα Προέδρου

1. Εκπροσωπεί, μαζί με το Γεν. Γραμματέα, νομικά το Σύλλογο στις σχέσεις του με κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή.

2. Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του.

3. Συντάσσει μαζί με το Γεν. Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εισηγείται τα θέματα.

4. Προεδρεύει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

5. Συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.

6. Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης.

7. Διευθύνει το τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας).

8. Έχει το δικαίωμα να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο μέρος των αρμοδιοτήτων του.

9. Έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (e-banking) του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τις υποχρεώσεις του αναλαμβάνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος.

Στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, συγκαλείται το Δ.Σ. και εκλέγει με πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του από τα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία του αναπληρωτή λήγει μαζί με την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 14

 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, όχι. όμως, για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

1. Εκπροσωπεί νομικά μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου στις σχέσεις του με κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή.

2. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ,Σ.

3. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου.

4. Τηρεί όλα τα κατά το νόμο προβλεπόμενα βιβλία, πλην των βιβλίων του Ταμείου

5. φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου

6. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για το συντονισμό και την εκτέλεση των αποφάσεων

7. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ,Σ.

8. Συμμετέχει ισότιμα στο τριμελές Προεδρείο του Δ.Σ

Το Γενικό Γραμματέα (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ένας σύμβουλος, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., όχι, όμως, για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Στην περίπτωση παραίτησης του γραμματέα, συγκαλείται το Δ.Σ. και εκλέγει με πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του από τα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία του αναπληρωτή λήγει μαζί με την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 15

 

Καθήκοντα Ταμία

1. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλες της πληρωμές και για όλα τα έσοδα από όπου και αν προέρχονται, ενώ εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια εισπράξεων, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο

2. Αναλαμβάνει και καταθέτει ποσά για λογαριασμό του Συλλόγου στις Τράπεζες και στα Ταμιευτήρια και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, διαχειρίζεται και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-banking) τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.

3. θέτει στη διάθεση του Προέδρου και του Δ.Σ. καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε στοιχείο ζητούμενο από αυτούς σε οποιοδήποτε χρόνο.

4. Διαχειρίζεται υπεύθυνα τους πόρους των εορτών, εράνων, λαχνών, συγκεντρώσεων, εκδρομών κλπ , που έγιναν στα πλαίσια της λειτουργίας του Σωματείου.

5. Κρατάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων.

6. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία που θα προκύψει στη διαχείριση των χρημάτων

7. Το ποσό που επιτρέπεται να έχει ο Ταμίας στα χέρια του καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

8. Είναι αρμόδιος να ερευνά και να εισηγείται στο Δ.Σ. τρόπους για την αύξηση των εσόδων του Συλλόγου και γενικά για την οικονομική οργάνωση.

9. Όταν είναι απαραίτητο, πληροφορεί το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου

Τον Ταμία (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ένας σύμβουλος, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. όχι όμως για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου

Στην περίπτωση παραίτησης του ταμία, συγκαλείται το Δ Σ και εκλέγει με πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του από τα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία του αναπληρωτή λήγει μαζί με την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 16

 

Εφορευτική Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πριν από κάθε εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας γίνονται οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου- Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δε μπορεί να είναι υποψήφια για οποιαδήποτε θέση της εκλογικής διαδικασίας.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν προϋποθέσεις εκλογιμότητας. προβαίνει στην ανακοίνωση των υποψηφίων για τα αξιώματα του Δ.Σ., της Ε.Ε., των αντιπροσώπων στο Συνέδρια του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου και για οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου που χρειάζεται εκπροσώπηση και υπέβαλαν αιτήσεις οι υποψήφιοι

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα των υποψηφίων κάθε ψηφοδελτίου, φροντίζει, επίσης, για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και αποφαίνεται επί τόπου για κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση που παρουσιάζεται

4. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, συντάσσει πρακτικό σχετικό με την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους, ήτοι των εκλεγμένων, στο οποίο επισυνάπτεται κατάλογος όσων ψήφισαν και το παραδίδει στο νέο Δ.Σ για φύλαξη. Το πρακτικό αυτό καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών του Συλλόγου. Αντίγραφο αυτού δίδεται σε κάθε μέλος. Όσον αφορά στο εκλογικό υλικό παραδίδεται και αυτό στο Δ.Σ. και καταστρέφεται εντός τριμήνου από τη διεξαγωγή των εκλογών, εφόσον δεν εκκρεμεί ένσταση στις Δικαστικές Αρχές.

Εξελεγκτική Επιτροπή

(Καθήκοντα-Εκλογή)

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. Είναι τριμελής και η θητεία της λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ. Εκτός των τριών (3) τακτικών μελών εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά

2. Στην πρώτη συνεδρίασή της. μετά την εκλογή, εκλέγει τον πρόεδρό της Η Ε.Ε. βρίσκεται οε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της.

3. Η Ε.Ε. ελέγχει και εποπτεύει, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, αλλά υποχρεωτικά στο τέλος της θητείας του Δ.Σ., την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. Στη διάθεσή της βρίσκονται τα βιβλία της διαχείρισης με όλα γενικά τα δικαιολογητικά που της δίνονται από το Δ.Σ.

4. Η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ταμία και τη θέτει για έγκριση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση ανωμαλιών καλεί το Δ.Σ.. για την άμεση τακτοποίηση, αλλιώς κοινοποιεί την έκθεσή της στα μέλη για ενημέρωση.

Για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπάρχει μονοσταυρία.

 

Άρθρο 17

 

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, έχει την εποπτεία αυτού και αποφασίζει επί όλων των θεμάτων τα οποία είναι σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να υπακούουν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και να τις εκτελούν. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα μέσα και έξω απ' τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Οργανα Τα θέματα συζήτησης της Γ.Σ καθορίζει το Δ.Σ και συζητιούνται μόνον αυτά. Επίσης, συζητείται κάθε θέμα που θα υποστηριχθεί οπό το 1/5 των μελών και υποβληθεί στο Δ.Σ. οκτώ ημέρες για τις τακτικές Γ.Σ. και δύο μέρες για τις έκτακτες πριν από τη σύγκλησή τους.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ένα μέλος μπορεί να προσθέσει θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. εάν εγκριθεί από την σχετική πλειοψηφία των παρόντων

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών του Συλλόγου

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 1 χρόνο με πρόσκληση του Δ.Σ., που ανακοινώνεται και μοιράζεται στα μέλη. Η πρόσκληση πρέπει να γράφει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της Συνέλευσης.

Έκτακτη Γ.Σ. μπορούν να συγκαλέσουν α) το Δ.Σ. ή β) το (1/4) των μελών του συλλόγου με κατάθεση ονομαστικών αιτήσεων προς το Δ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. πρέπει 7 μέρες νωρίτερα να αποστείλει πρόσκληση και ημερήσια διάταξη.

Η Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του ΑΧ και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, εκτός και αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του

Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, νια να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) έως δεκαπέντε (15) μέρες νέα Συνέλευση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) έως δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοσδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από το προεδρείο του Συλλόγου, εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, οι οποίοι αποτελούν το προεδρείο του Συλλόγου της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται οι εκλογές διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και εκπροσώπων στη Σύγκλητο, σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και αν ζητηθεί από πέντε (5) παρευρισκόμενα μέλη

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μιλιών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Η Γ.Σ. θα κρίνει αν γίνουν δεκτοί παρατηρητές Η Γ.Σ. θα αποφασίζει πότε θα μιλήσουν. Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που με απόφαση της διοίκησης του Συλλόγου ή μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. συγκληθεί Γ.Σ. για να αποφασίσει την ενοποίηση της με άλλη ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, ισχύουν χωρίς επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ΑΧ όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2 και 3 του

άρθρου αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίσει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την ενοποίηση. Απόφαση Γ.Σ. μπορεί να αναιρεθεί μόνο με επόμενη απόφαση Γ.Σ. με μεγαλύτερη σχετική πλειοψηφία.

Για όσα ζητήματα σχετικά με τις Γ.Σ. δεν προβλέπει τίποτα αυτό το καταστατικό, εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός Γ.Σ.

Στην Τακτική Γ.Σ. γίνεται απολογισμός του χρόνου του Δ.Σ.. διαβάζεται έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, συζητείται και γίνεται ψηφοφορία για την έγκριση του

Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο Σύλλογος. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για τις λοιπές αποκλειστικά από οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει οικονομικά τακτοποιημένη, κατά τη συζήτηση της αίτησης. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εγκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοσή της.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Άρθρο 18

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Μέσα σε δυο χρόνια από τη δικαστική έγκριση του παρόντος καταστατικού, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει και να υποβάλλει στη Γ.Σ. για έγκριση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, ρυθμίζει αναλυτικότερο:

o Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων του Συλλόγου.

o Τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία διεξαγωγής των ψηφοφοριών

o Κάθε άλλο θέμα που η Γ.Σ. θα κρίνει απαραίτητο να ρυθμίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

o Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τροποποιείται κατά τις διαδικασίες της αρχικής του έγκρισης.

o Μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, τα θέματα της αρμοδιότητας του καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

o Ο εσωτερικός κανονισμός δεν υπερισχύει του καταστατικού

Άρθρο 20

Σχέσεις Δευτεροβάθμιων Οργάνων και Συλλόγου

Ο Σύλλογος συμμετέχει στο Δευτεροβάθμιο Όργανο που τον εκφράζει, μετά από απόφαση της Γ.Σ., διατηρεί τη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια, λειτουργεί με βάση το καταστατικό του, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου, οι διατάζεις του οποίου δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με το καταστατικό του δευτεροβάθμιου οργάνου.

Ως μέλος του δευτεροβάθμιου οργάνου του κλάδου, ο Σύλλογος λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από το δευτεροβάθμιο όργανο Επίσης, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ . της Γ.Σ. και της Διοίκησης του δευτεροβάθμιου οργάνου του κλάδου.

 

Άρθρο 19

 

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

Για την τροποποίηση μέρους ή όλου του καταστατικού αποφασίζει η Γ.Σ. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένων και σε απαρτία συνέδρων

Για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 50% + 1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 20

 

Διάλυση του Συλλόγου

Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται στη Γ.Σ. να είναι παρόντα τα 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και να ψηφίσουν τα 3/4 των παρόντων τη σχετική πρόταση.

Εφόσον διαλυθεί ο Σύλλογος η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και το αρχείο αυτού κατατίθενται σε Τράπεζα, για διάστημα ενός έτους, έως ότου ιδρυθεί και πάλι Σύλλογος, που θα επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς του καταστατικού. Εάν παρέλθει το έτος, η περιουσία του Συλλόγου μοιράζεται στα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, το δε αρχείο παραδίδεται για αρχειοθέτηση στο πανεπιστήμιο για ιστορικούς λόγους.

 

Άρθρο 21

 

Τελικές διατάζεις

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή ό,τι χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση ρυθμίζεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή με αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου, των κατά περίπτωση αρμοδίων, σύμφωνα με τον νόμο, το παρόν

καταστατικά και την συνδικαλιστική δεοντολογία. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει τελικά η ΓΣ.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό αποτελεί το ισχύον σήμερα καταστατικό του Συλλόγου, περιλαμβάνει 25 άρθρα και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Συλλόγου, που συγκλήθηκε στις 22 05 2018 για το σκοπό αυτό. Το παρόν ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

ΑΡΙΘΜΟΣ 887/19

Καταχωρήθηκε σήμερα η τροποποίηση στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ροδόπης σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 49/2018 και 56/18 διατάξεις του Ειρηνοδικείου Ξάνθης.

Κομοτηνή. 21 Ιανουάριου 2019

Ο Γραμματέας

Ευάγγελος Σερμπέζης

 

 

 

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2020